Algemene voorwaarden van:


WL Dynamics (Audiovisueel)

- WL Dynamics - Algemene verhuur voorwaarden (op aanvraag)

- WL Dynamics - Algemene voorwaarden (zie onder) 


ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID, DEFINITIES

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, alle overeenkomsten van huur en verhuur alsmede alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van WL Dynamics Audiovisueel , gevestigd te Haaren, hierna te noemen "WL Dynamics”.
2.    De koper c.q. huurder c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
3.    Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4.    Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5.    Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle licht, geluid, beeld en special effect apparatuur, alsmede alle aanverwante producten en materialen, in de ruimste zin des woords, die WL Dynamics verkoopt of verhuurt.
6.    Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
7.    Indien WL Dynamics op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van WL Dynamics op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.
8.    De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien WL Dynamics dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.


ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

1.    Mondelinge afspraken binden WL Dynamics eerst nadat deze schriftelijk door          WL Dynamics zijn bevestigd dan wel zodra WL Dynamics met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
2.    Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door WL Dynamics bindend.


ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN, OFFERTES

1.    Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van WL Dynamics zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft WL Dynamics het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.    De door WL Dynamics gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
3.    Een samengestelde prijsopgave verplicht WL Dynamics niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4.    Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.
5.    Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen en nieuwe opdrachten.
6.    Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is WL Dynamics hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7.    Getoonde en/of verstrekte voorbeelden of modellen, alsmede opgaven van afmetingen, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van WL Dynamics zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8.    De in het vorige lid genoemde voorbeelden en modellen blijven te allen tijde eigendom van WL Dynamics en dienen op eerste verzoek van WL Dynamics te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
9.    WL Dynamics heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits WL Dynamics de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
10.a.    Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is WL Dynamics gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door WL Dynamics en/of door haar ingeschakelde derden en/of toeleveranciers in werking treden dan is WL Dynamics gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
b.    Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WL Dynamics het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van WL Dynamics.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
 
1.    De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a.    de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door WL Dynamics gewenste vorm aan WL Dynamics ter beschikking worden gesteld;
b.    de zaken waaraan werkzaamheden dienen te worden verricht, op het overeengekomen tijdstip ter beschikking staan van WL Dynamics;
c.    WL Dynamics op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
d.    de door de wederpartij aan WL Dynamics verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
e.    de door de wederpartij ingeschakelde derden de door hen uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat WL Dynamics hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
f.    WL Dynamics binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien WL Dynamics haar werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
g.    WL Dynamics tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
h.    de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is van overtollige materialen e.d.;
i.    WL Dynamics voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van tijdelijke c.q. langdurige uitval van de benodigde energie zijn voor rekening van de wederpartij;
j.    op de locatie waar WL Dynamics en/of de door WL Dynamics ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door WL Dynamics en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
k.    derden die - al dan niet voor het verrichten van werkzaamheden - aanwezig zijn op de locatie waar de werkzaamheden verricht worden geen schade kunnen toebrengen aan zaken van WL Dynamics;
l.    er sprake is van een toereikende verzekering voor de mogelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende risico's;
m.    de locatie waar apparatuur, materialen e.d. van WL Dynamics opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.
2.    De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart WL Dynamics voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3.    WL Dynamics zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden verstrekken.
4.    De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die WL Dynamics tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
5.    Het risico van de zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van WL Dynamics bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken, die zich ter reparatie c.q. onderhoud onder het beheer van WL Dynamics bevinden, adequaat verzekerd te hebben en te houden.
6.    Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is WL Dynamics gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.


ARTIKEL 6: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN
 
1.    Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien WL Dynamics haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2.    Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door WL Dynamics per transactie worden gefactureerd.
3.     Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering of project oplevering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van WL Dynamics verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij. Plus deeltijdse of volledige project opleveringen, Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.    In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de klant.
5.    Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door WL Dynamics te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6.    In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken voor risico van WL Dynamics is, maar voor rekening van de consument.
7.    Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken aan de wederpartij te leveren c.q. indien de zaken niet worden afgehaald wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt WL Dynamics zich het recht voor de zaken en/of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij WL Dynamics in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij de zaken moet afhalen. Een en ander, tenzij WL Dynamics uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
8.    Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft WL Dynamics het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. WL Dynamics is alsdan gerechtigd de zaken en/of materialen aan derden te verkopen.
9.    Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
10.    WL Dynamics is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.


ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

1.    WL Dynamics kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2.    Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van WL Dynamics niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is WL Dynamics gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
3.    Indien WL Dynamics c.q. de door haar ingeschakelde derden door toedoen van de wederpartij niet op de overeengekomen datum kan c.q. kunnen beginnen met de overeengekomen werkzaamheden, is WL Dynamics gerechtigd wachturen en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
4.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan WL Dynamics niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal WL Dynamics met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. WL Dynamics zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. WL Dynamics heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door WL Dynamics verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
5.    Alle onkosten welke door WL Dynamics worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.


ARTIKEL 8: BORGSTELLING 

1.    De niet voor eenmalig gebruik bestemde goederen, waarin de zaken worden afgeleverd, blijft eigendom van WL Dynamics en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze is bestemd.
2.    WL Dynamics is gerechtigd voor deze goederen borgsom bij de wederpartij in rekening te brengen. WL Dynamics is verplicht deze goederen terug te nemen, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht. Een en ander, mits de goederen franco geretourneerd is binnen een door WL Dynamics bepaalde periode na de leveringsdatum c.q. op een door partijen overeengekomen tijdstip.
3.    Indien goederen beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het borgsom.
4.    Indien de in lid 3 van dit artikel bedoelde schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte borgsom, is WL Dynamics gerechtigd de goederen niet terug te nemen. WL Dynamics kan de goederen dan tegen kostprijs, verminderd met het reeds betaalde borgsom, bij de wederpartij in rekening brengen.


ARTIKEL 9: MEER- EN MINDERWERK
 
1.    Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen WL Dynamics en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
2.    Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a.    ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b.    ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
3.    Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.


 
ARTIKEL 10: OPLEVERING, GOEDKEURING EN ONDERHOUDSTERMIJN
 
1.    Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is WL Dynamics gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en de geïnstalleerde zaak gebruiksklaar is.
2.    Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de zaak gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
3.    Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij de zaak - voor zover mogelijk - in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij WL Dynamics.
4.    Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaak, hebben geen invloed op de oplevering van het door WL Dynamics verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
5.    Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele inge­bruikneming in de weg staan. Ingeval partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. WL Dynamics is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden en voor rekening van WL Dynamics komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.
6.    Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk constateert, zijn op deze gebreken, onvolkomenheden e.d. de bepalingen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 

ARTIKEL 11: RECLAMES EN KLACHTEN
 
1.    De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare beschadigingen, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan WL Dynamics te worden gemeld.
2.    Overige reclames - waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden - dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan WL Dynamics te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames c.q. klachten dienen in ieder geval binnen 1 jaar na (op)levering aan WL Dynamics te worden gemeld.
3.    Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan WL Dynamics kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden conform de overeenkomst te zijn verricht.
4.    Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
5.    WL Dynamics dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt dan wel indien het noodzakelijk blijkt dat WL Dynamics ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, zijn de kosten hiervan slechts voor rekening en risico van WL Dynamics indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
6.    In alle gevallen geschiedt retourzending op een door WL Dynamics te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
7.    Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.
8. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel-12.


ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
 
1.    WL Dynamics kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van WL Dynamics, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
2.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van WL Dynamics, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
3.    Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van WL Dynamics, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.
4.    Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt bij een overeenkomst c.q. opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
5.    Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van WL Dynamics in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover WL Dynamics hiervoor verzekerd is.
6.    Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht WL Dynamics zich die zaken, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
7.    WL Dynamics staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.
8.    Garantie geldt alleen bij normaal gebruik, normale omstandigheden en slechts waartoe de zaak is bestemd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
9.    Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert WL Dynamics zich voor de eigenschappen van deze materialen op de informatie die de fabrikant van deze materialen hierover verstrekt. Zo door WL Dynamics geleverde materialen c.q. zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. WL Dynamics zal de wederpartij hierover informeren.
10.    Op door de wederpartij voorgeschreven materialen c.q. onderdelen e.d. en/of eerder gebruikte (2 e hands) materialen c.q. onderdelen e.d., die voor de reparatie c.q. het onderhoud zijn aangewend, wordt door WL Dynamics geen garantie verleend.
11.    De wederpartij verliest diens rechten jegens WL Dynamics, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart WL Dynamics tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a.    voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van WL Dynamics strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
b.    voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan WL Dynamics zijn verschaft en/of voorgeschreven;
c.    voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan WL Dynamics;
d.    voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WL Dynamics;
e.    voormelde schade is ontstaan nadat noodreparaties zijn uitgevoerd.


ARTIKEL 13: BEPALINGEN INZAKE HUUR EN VERHUUR VAN ZAKEN
 
1.    Dit artikel is van toepassing op iedere overeenkomst van huur en verhuur c.q. iedere overeenkomst waarin een huurelement voorkomt, gesloten tussen WL Dynamics en de wederpartij en betrekking hebbend op alle door WL Dynamics te huur aangeboden zaken.
2.    De huurperiode, de huurprijs, eventueel de afwijkende annuleringsregeling en specifieke afspraken met betrekking tot de te verhuren zaken worden vermeld in de huurovereenkomst.
3.    WL Dynamics is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de wederpartij moet worden voldaan.
4.    De wederpartij dient de gehuurde zaken na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de wederpartij zo snel mogelijk - maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de gehuurde zaken - aan WL Dynamics door te geven. Indien geen melding van gebreken wordt gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
5.    Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen, transport en/of installatiewerkzaamheden buiten de schuld van WL Dynamics alsmede reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, worden eveneens onder de huurperiode begrepen.
6.    De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade.
7.    Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan de gehuurde zaken aan te brengen anders dan na voorafgaande toestemming van WL Dynamics.
8.    Defecten aan de gehuurde zaken almede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld schriftelijk aan WL Dynamics te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
9.    Herstel van schade c.q. defecten mag alleen worden uitgevoerd door dan wel met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming en op aanwijzing van WL Dynamics.
10.    WL Dynamics is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van de gehuurde zaken en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat WL Dynamics of diens gemachtigde toegang tot de gehuurde zaken wordt verleend.
11.    De wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode de gehuurde zaken in de staat zoals de gehuurde zaken door de wederpartij werden ontvangen - behoudens normale afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik e.d. - en in de emballage waarin het is aangeleverd, te retourneren.
12.    Indien de wederpartij niet in staat is om, om welke reden dan ook, de gehuurde zaken aan WL Dynamics te retourneren, is de wederpartij aan WL Dynamics een door WL Dynamics te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van de gehuurde zaken.
13.    Voor iedere vertraging in de teruggave van de zaken na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de wederpartij een in redelijkheid door WL Dynamics te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van WL Dynamics op volledige schadevergoeding.
14.    De wederpartij heeft het recht om bij de inspectie na retournering van de gehuurde zaken aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer herstel van de gebreken, die nodig zijn om de gehuurde zaken terug te brengen in de staat zoals de gehuurde zaken door de wederpartij werden ontvangen - behoudens normale afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik e.d.- komen voor rekening van de wederpartij. Een en ander, onverminderd het recht van WL Dynamics op vergoeding van schade en andere kosten.
15.    De wederpartij dient de gehuurde zaken gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in ieder geval te verzekeren voor de gebruikelijk risico's, zoals bijvoorbeeld schade, verlies en tenietgaan van de gehuurde zaken. Indien de gehuurde zaken verloren gaan of onherstelbare schade oplopen, is de wederpartij een door WL Dynamics te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van de gehuurde zaken.
16.    WL Dynamics is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik, door de wederpartij zelf, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van WL Dynamics, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
17.    De wederpartij vrijwaart WL Dynamics tegen aanspra­ken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door WL Dynamics via verhuur ter beschikking gestelde zaken.
18.    De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van WL Dynamics. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op de gehuurde zaken enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij mitsdien evenmin toegestaan de gehuurde zaken onder te verhuren dan wel - al dan niet tegen betaling - aan derden in gebruik af te staan.
19.    Ingeval van beslaglegging op de gehuurde zaken, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag, of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan WL Dynamics te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat de gehuurde zaken eigendom zijn van WL Dynamics.
20.    Het is de wederpartij verboden over de gehuurde zaken anders te beschikken dan als houder voor WL Dynamics en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over de gehuurde zaken bevoegd is.
21.    De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist, op het tijdstip de wederpartij:
-     in staat van faillissement wordt verklaard;
-     (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
-     door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
-     onder curatele of bewind wordt geplaatst;
-     zijn schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt;
-     anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid tot diens vermogen of delen ervan verliest.


ARTIKEL 14: BETALING
 
1.    Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.    Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
a.    zal de wederpartij aan WL Dynamics een vertragingsrente verschuldigd zijn.

Bij “niet-handelstransacties” ter grootte van 2% en bij handelstransacties ter grootte van 8% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend.
b.    zal de wederpartij, na daartoe door WL Dynamics te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00 ex BTW.
c.    heeft WL Dynamics het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste €45,00 ex BTW ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. WL Dynamics zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
3.    Ter keuze van WL Dynamics kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4.    Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is WL Dynamics bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. verhuur c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien WL Dynamics het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5.    Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op WL Dynamics heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
b.    Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.


ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 
1.   WL Dynamics is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door WL Dynamics vervaardigde werken c.q. de door WL Dynamics geleverde zaken en de hieraan ten grondslag liggende door WL Dynamics vervaardigde bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.    De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan WL Dynamics voorbehouden.
3.    Door het verstrekken van gegevens aan WL Dynamics verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij WL Dynamics in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

ARTIKEL 16: EIGENDOMSVOORBEHOUD
 
1.    WL Dynamics behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens WL Dynamics heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2.   Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3.   Ingeval WL Dynamics een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van WL Dynamics vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.
4.   De wederpartij is verplicht WL Dynamics terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
5.   De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens WL Dynamics heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van WL Dynamics te bewaren.
6.   De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van WL Dynamics ter inzage te geven.
 

ARTIKEL 17: PAND
 
1.    Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens WL Dynamics heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om:
a.    de zaken aan derden in onderpand te geven;
b.    een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;
c.    de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.
2.    Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. WL Dynamics kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, haar verplichtingen  uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van WL Dynamics op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.


ARTIKEL 18: RETENTIERECHT
 
1.    WL Dynamics is bevoegd de afgifte van de bestelde zaken alsmede de teruggave van de zaken van de wederpartij die ter onderhoud c.q. reparatie onder het beheer van WL Dynamics vallen op te schorten indien en zolang:
a.    de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;
b.    de wederpartij de kosten van eerdere door WL Dynamics verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;
c.    de wederpartij andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met WL Dynamics niet of niet in zijn geheel voldoet.
2.    WL Dynamics is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.


ARTIKEL 19: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

1.    Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en WL Dynamics gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:
a.    in staat van faillissement wordt verklaard;
b.    (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
c.    door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d.    onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e.    anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2.    Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 

ARTIKEL 20: OVERMACHT
1.    Ingeval er sprake is van overmacht is WL Dynamics gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2.    Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van WL Dynamics, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van WL Dynamics.
3.    Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens WL Dynamics tot aan dat moment na te komen.
4.    Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.


ARTIKEL 21: ONTBINDING, ANNULERING, OPZEGGING

1.
a.  De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst Ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
b.    Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
2.    Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3.    Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4.    Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan WL Dynamics een door WL Dynamics nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan WL Dynamics te vergoeden. WL Dynamics is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen tenminste 30% van de afgesproken koop- of aannamesom c.q. tenminste 50% van de afgesproken huursom bij de wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij is tevens verplicht tot afname van de reeds voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde zaken voor zover deze niet tot de normale handelsartikelen van WL Dynamics behoren.
5.    De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart WL Dynamics ter zake.
6.    Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.


ARTIKEL 22: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1.    Op de tussen WL Dynamics en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2.    In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor WL Dynamics, door dat recht worden beheerst.
3.    Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat WL Dynamics de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar WL Dynamics is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
4.    Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat WL Dynamics aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van WL Dynamics zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
5.    Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is WL Dynamics gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.
 

 

5076 HA / Haaren (Noord-Brabant)

test
"Driven by passion and commitment''
Info